رستوران
Tahdeeg
به زودی شعبه دیگری تاسیس می نماید.
ارسال به تمامی نقاط تهران
یکسره 11:30 صبح الی 12 شب